Adótanácsadó OKJ képzés

Ismerje meg, milyen feladatok ellátására lesz alkalmas az Adótanácsadó végzettséggel, melyek a képzés előfeltételei és hogyan épül fel a kurzus.

Képzés megnevezése: Adótanácsadó
OKJ azonosító: 55 344 01
Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000906/2014/001

Érdekli a képzés? Írjon e-mailt az oktatas@saldo.hu -ra!


A képzés célja:
Olyan szakember képzése, aki

 • a vállalkozások, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos, rendszeresen ismétlődő vagy eseti feladatokra és ügyletekre vonatkozó tanácsadói, ellenőrzési munkát elvégezi
 • értelmezi a kapott megbízást, azonosítja a megbízással összefüggő releváns tényállást, az ezek alapján adódó adókötelezettségeket, és ezek hatásáról és következményeiről megbízójának tájékoztatást ad
 • részt vesz a vállalkozás adókötelezettségeinek teljesítésében, a bevallások elkészítésében, az ehhez kapcsolódó számviteli feltételrendszer kialakításában, működtetésében, elemzi, hasznosítja az abból nyert információkat
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján nyilvántartásba vehető és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény alapján az adó feltételes megállapítására irányuló eljárásban, a feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának megállapítására irányuló eljárásban és a szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárásban az adózó képviseletét ellátja, jogi személyt és egyéb szervezetet az adóhatóság előtt állandó meghatalmazás alapján képviselheti.


A képzés célcsoportja:
Mindazon személy, aki az alábbi végzettséggel rendelkezik

 • 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő
 • 55 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
 • 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő
 • mérlegképes könyvelő (szakiránytól függetlenül)
 • felsőoktatási intézményben szerzett oklevél és

a vállalkozás, egyéb szervezetek, magánszemélyek adójellegű kötelezettségeivel, könyvviteli feladataival foglalkozik, közreműködik az egyes adókötelezettségek teljesítésében, bevallások készítésében, könyvviteli beszámoló előkészítésében, de kapcsolódó szakképzettséggel nem rendelkezik, valamint szervezeteknél/ intézményeknél adótanácsadó, adószakelőadó munkakörben kíván elhelyezkedni.

A képzés során megszerezhető kompetenciák

A szakképzésben részt vevő a képzés eredményes elvégzése után képes lesz:

 • ellátni az adótanácsadási feladatokat, alkalmazni a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogszabályokat
 • értelmezni az általa ellátott ügyekre vonatkozó jogi minősítéseket, bonyolultabb esetekben megfogalmazni a szakmai, jogi és más tanácsadóknak szóló kérdéseket, ezekkel a tanácsadókkal együttműködni
 • alkalmazni a közigazgatási eljárási szabályokat
 • önállóan értelmezni és követni az új adójogi eljárási normákat, nyomon követni a hatósági iránymutatásokat és a hatósági gyakorlat változásait
 • tájékoztatni megbízóját a kötelezettségek jogszerű teljesítéséről, a jogok érvényesítésének lehetőségeiről
 • a gyakorlatban visszatérően előforduló típuseseteket, szakmai iránymutatásokban tárgyalt eseteket illetően külső segítség nélkül teljes körűen átlátni az adókötelezettségeket, tanácsot adni a követendő magatartást illetően, segítséget nyújtani a döntéshozatalhoz
 • ellenőrizni és felügyelni az adókötelezettségek teljesítését, képviselni a megbízót a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzési eljárások során, ismerni az ellenőrzés módszereit és menetét, tájékoztatást adni a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzés lehetséges jogkövetkezményeiről, a jellemző hatósági és bírósági gyakorlatról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről; munkája során alkalmazni a hazai és az Európai Uniós tagállamokat érintő adójogot, a nemzetközi adózás alapvető szabályait, és mindezek jogi környezetét
 • tájékoztatást adni a külföldieket érintő hazai adózási szabályokról, illetve a külföldiek magyarországi és magyarok külföldi munkavállalásával kapcsolatos adózási kérdésekről
 • értelmezni és alkalmazni a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket és más, a külföldi illetőségű adózók hazai adókötelezettségét érintő szabályokat
 • megszervezni az adótanácsadói tevékenységet, adótanácsadó szervezeten belül részt venni az ésszerű tanácsadói munkamegosztás kialakításában
 • felhasználni munkájában a vállalkozások mérlegének, eredmény-kimutatásának, kiegészítő mellékletének és az üzleti jelentésének egyes elemeiről és tartalmáról rendelkezésre álló információkat
 • az eszközök és források értékelésére vonatkozó számviteli előírások ismeretében feltárni, kiemelni, értékelni az adózási összefüggéseket;tevékenysége során szóban és írásban eredményesen kommunikálni környezetével, megbízóival, hatósági szakemberekkel és más tanácsadókkal
 • költségvetési kapcsolatok ellenőrzésére jogosult szervezet alkalmazottjaként ellenőrizni az adókötelezettségek, támogatás-felhasználások jogszerűségét

A rá vonatkozó jogszabályok alapján

 • a költségvetési kapcsolatokhoz tartozó bevallások készítésére és ellenőrzésére
 • a bevallásokhoz kapcsolódó számviteli feltételrendszer ellenőrzésére
 • a vállalkozások, egyéb jogi és nem jogi személyek alakulásával, átalakulásával, működésével, megszűnésével kapcsolatos adótanácsadási feladatok végzésére
 • vállalkozás egészére vagy egyes részterületére, ügyleteire irányuló ellenőrzési, adótervezési feladatok ellátására
 • a pénzügyi szervezeti egységek munkájának megtervezésére, megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére
 • megbízás alapján költségvetési kapcsolatokat érintő adóigazgatási eljárásban való képviselet ellátására
 • feltételes adómegállapítási kérelmek készítésére, ellenőrzésére belföldi ügyletek vonatkozásában
 • szokásos piaci ár nyilvántartás készítésére, ellenjegyzésére belföldi ügyletek vonatkozásában
 • felügyeleti intézkedési kérelem készítésére, ellenőrzésére belföldi ügyletek vonatkozásában

Szakmai készségek:

 • kommunikáció
 • olvasott, hallott szakmai szöveg megértése
 • jogszabály-alkalmazás készsége
 • jogforrások és adatbázisok megfelelő alkalmazása adóbevallási szoftverek kezelése
 • adóbevallási szoftverek kezelése

Személyes, társas és módszerkompetenciák:

 • Felelősségtudat
 • Önállóság
 • Meggyőzőkészség
 • Felfogóképesség
 • Felelősségtudat
 • Megbízhatóság
 • Fogalmazáskészség
 • Határozottság
 • Konfliktusmegoldó készség
 • Motiválhatóság
 • Segítőkészség
 • Hatékony kérdezés készség
 • Logikus gondolkodás
 • Problémaelemzés, -feltárás
 • Problémafeltárás és –megoldás
 • Probléma megoldás, hibaelhárítás
 • Precizitás
 • Rendszerező képesség
 • Áttekintő képesség

A programba való bekapcsolódás feltételei

 • Iskolai végzettség:
 • Szakmai végzettség: 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő; 55 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő; 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő
 • Korábban megszerzett szakmai előképzettség beszámítása:

a) mérlegképes könyvelő (szakiránytól függetlenül), vagy
b) felsőoktatási intézményben szerzett oklevél
ba) közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet alapján szerzett végzettséggel (oklevéllel, vagy oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával), vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakokon szerzett végzettséggel (oklevéllel, vagy oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával), vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet, valamint jogász, vagy igazgatásszervező végzettséggel (oklevéllel, vagy oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával) rendelkezők esetében legalább egy év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat
bb) az előző ba) pontban fel nem sorolt egyetemi/főiskolai végzettséggel rendelkezők esetében legalább három év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat
Szakmai gyakorlat: 1 év, kivéve a 3.2. Szakmai előképzettség bb) pontjában megszerzett egyetemi/főiskolai végzettséggel rendelkezők esetében legalább három év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat

Tervezett képzési idő

 • Elméleti órák száma: 196 óra
 • Gyakorlati órák száma: 84 óra
 • Összes óraszám : 280 óra
 • Elméleti képzési idő aránya: 70%
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 30%

A tananyagegység megnevezése

 • Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok
 • Az adózás rendje, adóigazgatási eljárás
 • Közvetlen adózási feladatok
 • Közvetett adózási feladatok
 • Egyéb adózási feladatok ellátása
 • Számviteli feladatok ellátása
 • Adótanácsadási tevékenység

Érdekli a képzés? Írjon e-mailt az oktatas@saldo.hu -ra!

Bejelentkezés a KreditPont Klubba, vagy e-learning előadáshoz

Segítség a bejelentkezéshez
Elérhetőségek
Ankétok, tagi ingyenes rendezvények:
(1) 237-9872
E-mail: tana@saldo.hu
Előadások, konferenciák:
(1) 237-9872
Regisztrált mérlegképes könyvelők továbbképzése:
(1) 237-9873
OKJ-s képzések, vizsgaszervezés:
(1) 237-9898
E-mail: oktatas@saldo.hu
Azonosítóink, nyilvántartási számaink
Felnőttképzési engedélyszám: E-000906/2014
PM továbbképzési akkreditációs szám: 41/2009